Handelsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Sten og Grus Prøvestenen A/S.

Gældende fra 1. december 2019

 

Generelt

Enhver leverance/ydelse fra Sten og Grus Prøvestenen A/S (”SGP”) SGP sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre SGP skriftligt har accepteret disse.

SGP udfører arbejde på/ved danske havne i.h.t. DHAB2007 med mindre disse er fraveget nedenfor eller ved udtrykkelig skriftlig aftale.

SGP opbevarer genstande for kunder (“speditørlignende arbejde”) i.h.t. NSAB2000, med mindre disse er fraveget nedenfor eller ved udtrykkelig skriftlig aftale.

Tilbud og priser

Tilbud afgivet af SGP er bindende i 14 dage fra tilbuddets dato. SGP forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre priser og vilkår, når ændringen kan begrundes i udefra kommende forhold, f.eks. indgreb fra myndighedernes side eller lovgivningstiltag, stigende råvarepriser eller andre forhold udenfor SGPs indflydelse.

Priserne er ekskl. olietillæg som tillægges ovenstående priser. Olietillægget reguleres ved stigninger/fald i markedsprisen på olie. Den energirelaterede andel udgør 15% af omkostningerne. Markedsprisen opgøres i danske kroner og reguleres i forhold til markedsprisen pr. 1. januar 2016 (index 100). En stigning i olieprisen på fx 2% vil resultere i en stigning i olietillægget på 0,3%. Olietillægget reguleres den første i måneden på baggrund af aflæsning den 20. i den forudgående måned.

Priserne er eksklusiv det til enhver tid gældende produktionsvederlag på sømaterialer og råstofafgift til staten. Priserne er endvidere eksklusiv moms.

Der tages forbehold for trykfejl og afgiftsændringer.

En aftale er først indgået når der foreligger ordrebekræftelse fra SGP eller når SGP på anden vis skriftligt har bekræftet aftaleindgåelsen.

Leveringsform

Afhentet

Materialer udleveres, hvor intet andet er aftalt, ab plads frit på bil. Materialer modtages aflæsset af kunden på pladsen. Mængder opgøres i tons. Omregningsfaktoren for vægtfylde er vejledende.

Leveret med bil

Materialer der udbringes leveres og aflæsses på aftalt sted. Betingelser for levering er, at der ikke må være lagt skrøbelige fliser på kørestedet, samt at underlaget skal være bygget til kørsel med tunge køretøjer. Tilgangsvejen skal være minimum 3 meter bred og have 4 meters fri højde uden lavt hængende el-ledninger eller nedhængende træer.

Er betingelserne ved det aftalte leveringssted ikke opfyldt finder chaufføren selv det bedst egnede sted. Produktet leveres henstillet uden opsyn, hvis kunden ikke er at træffe på leveringstidspunktet. Hvis leveringen sker på offentlig vej, skal kunden hurtigst muligt og senest samme dag som leveringen finder sted, tydeligt afmærke stedet og dermed varsle brugerne af den offentlige vej.

Leveret med skib

Materialer der udbringes med skib leveres frit lastet i skibet (CIF). Med mindre andet aftales forestår kunden selv losningen.

Pris og mængde er baseret på faste antal m3 i lasten pr. skib. Ventetid afregnes med kr. 2.900 pr. påbegyndt time.

Betaling

Betalingsbetingelser for kontokunder er fakturadato plus 21 dage netto. Hvis kunden ikke betaler fakturaen i rette tid, kan SGP fra forfaldsdagen beregne et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. rykker. og efter eget valgt morarenter på 1,5% pr. påbegyndt måned.  Ved forsinket betaling kan SGP lukke kontoen og kræve alle tilgodehavender hos kunden betalt straks samt at fremtidige leveringer udelukkende sker ved forudbetaling. SGP kan til enhver tid kræve bevis for kundens betalingsevne. SGP kan nægte enhver levering til kunden indtil dokumentation er SGP i hænde.

Vilkår for aflæsning samt overgang af risiko og ansvar

Aflæsning må kun foretages indenfor normal arbejdstid ved forudgående henvendelse i ekspeditionen, hvor der føres kontrol med hvert læs.

Risikoen og ansvaret overgår til SGP på det tidspunkt, hvor jorden/affaldet aflæsses hos SGP. Risikoen og ansvaret overgår dog ikke til SGP, hvis jordens/affaldets sammensætning væsentligt afviger fra det i tilbuddet forudsatte eller ikke kan behandles på anlægget inden for rammerne af SGP’s miljøgodkendelse. Risikoen bliver i så fald hos kunden, og partnerne skal i enhver henseende stilles, som om risikoen og ansvaret for jorden/affaldet aldrig er overgået til SGP, uanset om SGP i øvrigt måtte have rådet over jorden/affaldet. Ved produkternes ankomst til pladsen foretages en modtagekontrol og registrering af disse. Modtagekontrollen skal sikre, at der alene tilføres de produkter, der er tilladelse til at bearbejde på pladsen. Personalet i ekspeditionen forestår indvejning og der foretages en visuel kontrol på pladsen. Der indhentes oplysninger om art, type, oprindelse (kilde), kommune og afhænderens identitet. Personalets anvisninger skal altid følges. Produkttyper som ikke må modtages på anlægget afvises.  Omkostninger ved fraførslen af produkter, der ikke lovligt kan modtages af SGP afholdes af kunden. Ved underskrift på følgesedlen bekræfter chaufføren oplysningernes rigtighed. Evt. reklamationer skal være fremsat senest 5 dage fra følgesedlens dato. I tilfælde af grov eller gentagne overtrædelser af disse retningslinjer, herunder aflæsning af ulovlige produkttyper, manglende eller urigtige oplysninger om læssets karakter o. lign., forbeholdes retten til bortvisning fra pladsen. Ved modtagelse af jord til oplagring og/eller bortskaffelse forbeholder SGP sig ret til at opkræve a conto betaling svarende til de skønnede bortskaffelsesomkostninger eller alternativt at der stilles bankgaranti for omkostningerne

Leveringstid

Leveringstiden er fastsat af SGP efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 5 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at kunden ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor SGP. SGP skal uden ugrundet ophold meddele kunden om ændringer i leveringstiden.

Kvalitet

Deklarerede/certificerede produkter leveres iht. deklarationerne. Der ydes i øvrigt ingen garanti for leverede varers garanti, ensartethed eller kornkurver.

Alle materialer er naturmaterialer, så der kan forekomme farvenuancer

Mangler og reklamation

Ved levering skal kunden straks, og senest inden 5 arbejdsdage fra varens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunden straks efter manglen er eller burde være opdaget give SGP meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt kunden har eller burde have opdaget manglen, og kunden ikke reklamerer som anført, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende. Efter SGPs valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, om leveret, eller købesummen for det solgte vil blive krediteret kunden. SGPs mangelsansvar er altid begrænset hertil. Har kunden ikke inden 1 måned efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor SGP, kan kunden ikke senere gøre den gældende.

Returnering og omlastning

Ved returnering af varer eller omlastning, der ikke skyldes SGP’s forhold, afholder kunden samtlige omkostninger til transport, aflæsning og omlastning.

Byggeleveranceklausul

For så vidt og kun i det omfang leverede materialer anvendes til byggeri i Danmark, sker leveringen med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen jf. AB 18, §12, stk. 5. Offentlige tilladelser

SGP indrapporterer modtagne mængder, art mv. til de relevante myndigheder i overensstemmelse med gældende love og regler. Kunden er ansvarlig for at søge og opnå alle tilladelser og godkendelser, der er nødvendige for kundens opbevaring og transport af jorden/affaldet.

Generel ansvarsbegrænsning – mangler og ansvar

Ved mangler og alle typer for ansvar, herunder skade på gods, ingrediensforhold og produktansvar gælder følgende ansvarsbegrænsninger:

SGP er ikke erstatningsansvarlig overfor kunden for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om SGP er blevet informeret om sådanne kravs mulighed. Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke, såfremt SGP har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Skade på gods – yderligere ansvarsbegrænsning

For krav, som vedrører SGPs opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med de ansvarsbegrænsninger, der fremgår ovenfor og af DHAB2007 og NSAB2000. Herudover gælder tillige følgende:

Produktansvar inkl. ingredienstilfælde – yderligere ansvarsbegrænsning

For produktansvar hæfter SGP og/eller er SGP ansvarlig som udgangspunkt i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Kunden skal straks underrette SGP, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor kunden.

For tingsskade er SGPs ansvar begrænset til Euro 1.000.000 pr. skade. Herudover er SGPs ansvar for skade på gods i SGPs varetægt begrænset til Euro 50.000 pr. skade. Bliver SGP sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer kunden at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

Force majeure

SGP er ikke erstatningsansvarlig over for kunden for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse og ligger uden for SGPs kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, forurening, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes SGP samt indtrædelse af force majeure og/eller hardship hos relevante underleverandører.

Tvister

Enhver tvist mellem parterne, herunder tvister vedr. aftales eksistens eller gyldighed afgøres efter dansk ret af de ordinære danske domstole med Københavns Byret som værneting i første instans.